අද පැවති ලෝක කුසලාන දෙවන පුහුණු තරගයෙන් නැමීබියාවට පෙරලිකාර ජයක් / Cricket lookaya latest cricket update 2022

අද පැවති ලෝක කුසලාන දෙවන පුහුණු තරගයෙන් නැමීබියාවට පෙරලිකාර ජයක් / Cricket lookaya

අද පැවති ලෝක කුසලාන දෙවන පුහුණු තරගයෙන් නැමීබියාවට පෙරලිකාර ජයක් / Cricket lookaya Detail

චමරිගෙන් පකිස්තානයට දැඩි ප්‍රහාරයක්,තායි පිලත් සුපිරි වටයට,බංගලියන් ඉවතට 😂
https://youtu.be/Az1YPEkL5T4

#T20_World_Cup_practice_match_Update

Leave a Comment